• Wind Breaker

  tom 1 i 2 do kupienia w naszym sklepie

 • DARK AIR

   (pozycja w przygotowaniu)

 • Wind Breaker

  tom 1 i 2 do kupienia w naszym sklepie

Regulamin

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.); Red-sun.com.pl – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej red-sun.com.pl

Sprzedawca – Wydawnictwo Red-Sun Krzysztof Chełminiak z siedzibą w Szczecinie ul. Smocza 29, 70-731, numer NIP: 955-222-90-47 REGON: 362347074

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym red-sun.com.pl jest własnością Wydawnictwo Red-Sun Krzysztof Chełminiak firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą, Siedziba firmy : ul. Smocza 29, 70-731 Szczecin. NIP 955-222-90-47, REGON 362347074, adres poczty elektronicznej: kontakt@red-sun.com.pl numer telefonu: 662-07-84-67
 2. Klienci, przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego red-sun.com.pl są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem.
 3. Korzystanie z usług sklepu internetowego red-sun.com.pl jest możliwe po dokonaniu rejestracji na stronie sklepu lub podaniu adresu e-mail i innych niezbędnych danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówenia.
 4. W celu dokonania rejestracji,klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych sklepu Internetowego red-sun.com.pl poprzez podanie swojego loginu, adresu e-mail oraz podstawowych danych osobowych jak imię, nazwisko. Poprzez dokonanie rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.
 5. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego red-sun.com.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego red-sun.com.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej red-sun.com.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT).
 7. Ceny towarów podane na stronie internetowej red-sun.com.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej red-sun.com.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w red-sun.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 9. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez red-sun.com.pl ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:
  Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach (dużych zamówieniach) red-sun.com.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym red-sun.com.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  Przelewem online(Dotpay) – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
  Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 10. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
 11. Klient wraz z przesyłką otrzyma również potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na piśmie.
 12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówienia do klienta. Zmian można dokonać kontaktując się z bezpośrednio z naszą firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@red-sun.com.pl lub pod numerem telefonu 662-07-84-67
  Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, zmiany formy dostawy bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia zwrot należności nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta, w takiej samej formie płatności, w jakiej dokonał jej klient.
 13. Klient ponosi koszty dostawy.
 14. Wszystkie produkty dostępne w red-sun.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 15. Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 pod adresem Smocza 29, Szczecin 70-731. Warunkiem odbioru osobistego Towaru jest uprzednie dokonanie zapłaty za Towar wg zasad Regulaminu i otrzymanie informacji e-mail ze sklepu Internetowego red-sun.com.pl, iż Towar został przygotowany do odbioru. Możliwa jest zapłata na miejscu.
 16. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy. W specjalnych przypadkach jest możliwe wysłanie przesyłki za granicę, cena dostawy jest ustalana inwidualnie.
 17. Sklep Internetowy red-sun.com.pl , jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientowi towaru wolnego od wad. Jeżeli towar ma wadę klientowi przysługuje bezzwłoczna wymiana na towar bez wad.
 18. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 19. Wydawnictwo Red-Sun jest zobowiązane do dostarczenia klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wydawnictwo Red-Sun ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 20. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym red-sun.com.pl w przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z umową. W takim przypadku klient powinien odesłać towar przesyłką poleconą na swój koszt na adres : Wydawnictwo Red-Sun Krzysztof Chełminiak ul. Smocza 29, 70-731 Szczecin
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania klienta. W razie uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki zostaną klientowi zwrócone. Sklep internetowy red-sun.com.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 21. Sklep Internetowy red-sun.com pl w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 22. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym red-sun.com.pl Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Wydawnictwo Red-Sun usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez klienta zakupów w sklepie internetowym red-sun.com.pl
 23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Wydawnictwo Red-Sun w ramach red-sun.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
  c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 24. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), o zachowaniu terminu decyduje data nadania.
 25. W przypadku kiedy jedno zamówienie dostarczane jest w częściach, termin ten biegnie od dostarczenia ostatniego towaru.
 26. Wydawnictwo Red-Sun zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 27. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 28. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 29. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 30. Wydawnictwo Red-Sun ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej red-sun.com.pl Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Wydawnictwa Red-Sun nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.
 31. Wydawnictwo Red-Sun może zmienić regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach red-sun.com.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo Red-Sun, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w red-sun.com.pl zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego regulaminu.
 32. Wydawnictwo Red-Sun powiadomi klienta o każdorazowej zmianie regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail kontakt@red-sun.com.pl Zmiana regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 33. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.